Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce.


chodziła-zatłoczo­nymi-uli­cami-nieus­tannie-samotna-zjeździła-wiele-miast-szu­kając-brat­niej-duszy-la­ła-w przes­tworzach
mariechodziłazatłoczo­nymiuli­caminieus­tanniesamotnazjeździławielemiastszu­kającbrat­niejduszyla­taław przes­tworzachpodzi­wiającnieboniktjejzauważałpo­mimopięknanadziejaniewidzial­na przy­jaciółkaktórej niktnie dos­trze­gai niktnie chcechodziła zatłoczo­nymizatłoczo­nymi uli­caminieus­tannie samotnazjeździła wielewiele miastszu­kając brat­niejbrat­niej duszyla­tała w przes­tworzachpodzi­wiając nieboniebo niktnikt jejjej zauważałzauważał po­mimopo­mimo jejjej pięknanadzieja niewidzial­na przy­jaciółkaktórej nikt nie dos­trze­ganie dos­trze­ga i nikti nikt nie chcechodziła zatłoczo­nymi uli­camizjeździła wiele miastszu­kając brat­niej duszypodzi­wiając niebo niktniebo nikt jejnikt jej zauważałjej zauważał po­mimozauważał po­mimo jejpo­mimo jej pięknaktórej nikt nie dos­trze­ga i niktnie dos­trze­ga i nikt nie chce

Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo Jeśli jes­teś sto­larzem tworzącym piękną ko­modę, to nie użyjesz brzyd­kiej sklej­ki na jej tyłach, po­mimo te­go, że będzie to z tyłu, przy ścianie i nikt nie będzie te­go widział. Ty będziesz wie­dział, że to tam jest, więc użyjesz ład­ne­go drew­na również z tyłu. Aby móc spać spo­koj­nie, es­te­tyka, ja­kość muszą ci to­warzyszyć przez całą drogę.Nie pot­rze­buję już reszty mo­jego życia. Od­dałabym ją za je­den miękki ruch two­jej ręki, która chciałaby mnie przy­garnąć. Ale nikt nie chce ze mną pohandlować.Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu.Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba bardzo uważać, ażeby nikt nie brał jej sobie za wiele.Cnota musiała być niezmiernie stara dama, bo wszyscy ją poważąją tylko, a nikt jej nie chce.