Choroba jest na ogół początkiem tego równania, którego wynikiem jest śmierć.


choroba-jest-na-ogół-początkiem-tego-równania-którego-wynikiem-jest-śmierć
samuel johnsonchorobajestnaogółpoczątkiemtegorównaniaktóregowynikiemśmierćchoroba jestjest nana ogółogół początkiempoczątkiem tegotego równaniaktórego wynikiemwynikiem jestjest śmierćchoroba jest najest na ogółna ogół początkiemogół początkiem tegopoczątkiem tego równaniaktórego wynikiem jestwynikiem jest śmierćchoroba jest na ogółjest na ogół początkiemna ogół początkiem tegoogół początkiem tego równaniaktórego wynikiem jest śmierćchoroba jest na ogół początkiemjest na ogół początkiem tegona ogół początkiem tego równania

Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej.Śmierć jest początkiem nieśmiertelności.Życie jest chorobą, cały świat szpitalem, a śmierć - lekarzem.Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania.Aforyzm jest przedostatnim ogniwem tego łańcucha myśli, którego ostatnim jest paradoks