Choroba jest to wielki strychulec, który niweluje nierówności społeczne.


choroba-jest-to-wielki-strychulec-który-niweluje-nierównoś-społeczne
władysław biegańskichorobajesttowielkistrychulecktóryniwelujenierównościspołecznechoroba jestwielki strychulecktóry niwelujeniweluje nierównościnierówności społecznejest to wielkiktóry niweluje nierównościniweluje nierówności społecznechoroba jest to wielkijest to wielki strychulecktóry niweluje nierówności społecznechoroba jest to wielki strychulec

Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne.Wielki pisarz jest męczennikiem, który nie umrze, oto wszystko.Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Mu­simy kiedyś wy­myślić test, który po­każe, gdzie jest zdro­wie, a nie tyl­ko, gdzie jest choroba.