Choroby dzieci dane są kobietom dla oczyszczenia uczuć.


choroby-dzieci-dane-są-kobietom-dla-oczyszczenia-uczuć
dina kalinowskachorobydziecidanekobietomdlaoczyszczeniauczućchoroby dziecidzieci danedane sąsą kobietomkobietom dladla oczyszczeniaoczyszczenia uczućchoroby dzieci danedzieci dane sądane są kobietomsą kobietom dlakobietom dla oczyszczeniadla oczyszczenia uczućchoroby dzieci dane sądzieci dane są kobietomdane są kobietom dlasą kobietom dla oczyszczeniakobietom dla oczyszczenia uczućchoroby dzieci dane są kobietomdzieci dane są kobietom dladane są kobietom dla oczyszczeniasą kobietom dla oczyszczenia uczuć

Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby.Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca.Są słowa dla uszu i szep­ty dla ser­ca. Mil­cze­nie, to uczuć cichy morderca.Dla dzieci trze­ba pi­sać jak dla do­rosłych, tyl­ko lepiej.