Chrońmy się od po­gar­dy dla ko­gokol­wiek, na­wet dla naj­gor­sze­go człowieka, bo to jeszcze człowiek, aż... człowiek.


chrońmy ę-od po­gar­dy-dla-ko­gokol­wiek-na­wet-dla-naj­gor­sze­go-człowieka-bo to jeszcze-człowiek-aż-człowiek
stefan wyszyńskichrońmy sięod po­gar­dydlako­gokol­wiekna­wetnaj­gor­sze­goczłowiekabo to jeszczeczłowiekczłowiekchrońmy się od po­gar­dyod po­gar­dy dladla ko­gokol­wiekna­wet dladla naj­gor­sze­gonaj­gor­sze­go człowiekabo to jeszcze człowiekaż człowiekchrońmy się od po­gar­dy dlaod po­gar­dy dla ko­gokol­wiekna­wet dla naj­gor­sze­godla naj­gor­sze­go człowiekachrońmy się od po­gar­dy dla ko­gokol­wiekna­wet dla naj­gor­sze­go człowieka

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Nie można być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek, nie będąc przy­jacielem dla siebie. -Eleonora Roosevelt
nie-można-być-przy­jacielem-dla-ko­gokol­wiek-nie będąc-przy­jacielem-dla-siebie
człowiek-to naj­gor­sze-stworze­nie-które-zna­lazło ę-na tej pięknej-pla­necie-~pa­weł-rychlica