Chrystus był człowiekiem przede wszystkim i głównie dlatego, że Bóg pozostawił go samego, sabachtani.


chrystus-był-człowiekiem-przede-wszystkim-i-głównie-dlatego-że-bóg-pozostawił-go-samego-sabachtani
jose ortega y gassetchrystusbyłczłowiekiemprzedewszystkimgłówniedlategożebógpozostawiłgosamegosabachtanichrystus byłbył człowiekiemczłowiekiem przedeprzede wszystkimwszystkim ii główniegłównie dlategoże bógbóg pozostawiłpozostawił gogo samegochrystus był człowiekiembył człowiekiem przedeczłowiekiem przede wszystkimprzede wszystkim iwszystkim i główniei głównie dlategoże bóg pozostawiłbóg pozostawił gopozostawił go samegochrystus był człowiekiem przedebył człowiekiem przede wszystkimczłowiekiem przede wszystkim iprzede wszystkim i główniewszystkim i głównie dlategoże bóg pozostawił gobóg pozostawił go samegochrystus był człowiekiem przede wszystkimbył człowiekiem przede wszystkim iczłowiekiem przede wszystkim i głównieprzede wszystkim i głównie dlategoże bóg pozostawił go samego

Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu.Jeśli kobieta pragnie wyjść za mąż, to przede wszystkim dlatego, by miała komu urządzać sceny.Dla mnie pisanie wierszy to przede wszystkim szukanie przyjaciela, nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem.Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać komuś na to, żeby był, jaki jest.Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa?Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę.