Chrystus nie chce tych, co go podziwiają, ale tych, co Go naśladują.


chrystus-nie-chce-tych-co-go-podziwiają-ale-tych-co-go-naśladują
soren aabye kierkegaardchrystusniechcetychcogopodziwiająalegonaśladująchrystus nienie chcechce tychco gogo podziwiająale tychco gogo naśladująchrystus nie chcenie chce tychco go podziwiająco go naśladująchrystus nie chce tych

Zawsze lubimy tych, którzy nas podziwiają, lecz nie zawsze lubimy tych, których my podziwiamy.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć! Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.Obawiać się należy nie tych, którzy walczą, lecz tych, co unikają walki