Chrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksów, której na­wet Chrys­tus nie zdołał wcielić w życie.


chrześ­jaństwo-jest re­ligią-poetycką-i pełną-pa­radoksów-której na­wet-chrys­tus-nie zdołał-wcielić-w życie
ryūnosuke akutagawachrześci­jaństwojest re­ligiąpoetyckąi pełnąpa­radoksówktórej na­wetchrys­tusnie zdołałwcielićw życiechrześci­jaństwo jest re­ligiąjest re­ligią poetyckąpoetycką i pełnąi pełną pa­radoksówktórej na­wet chrys­tuschrys­tus nie zdołałnie zdołał wcielićwcielić w życiechrześci­jaństwo jest re­ligią poetyckąjest re­ligią poetycką i pełnąpoetycką i pełną pa­radoksówktórej na­wet chrys­tus nie zdołałchrys­tus nie zdołał wcielićnie zdołał wcielić w życiechrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełnąjest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksówktórej na­wet chrys­tus nie zdołał wcielićchrys­tus nie zdołał wcielić w życiechrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksówktórej na­wet chrys­tus nie zdołał wcielić w życie

Na­wet Je­zus Chrys­tus, gdy­by Go nie uk­rzyżowa­no, zacząłby się kiedyś powtarzać. -Kurt Vonnegut
na­wet-je­zus-chrys­tus-gdy­by-go nie uk­rzyżowa­no-zacząłby ę-kiedyś-powtarzać
chrześci­jaństwo uczy człowieka niekom­plet­ności naj­bar­dziej uwodzą pochleb­stwa niewierzących  -one drop for all
chrześ­jaństwo-uczy-człowieka-niekom­plet­noś-naj­bar­dziej-uwodzą-pochleb­stwa-niewierzących 
Chrys­tus roz­mnożył chleb. My pom­nożyliśmy głodnych. -Urszula Zybura
chrys­tus-roz­mnożył-chleb-my pom­nożyliśmy-głodnych
Wierzę w chrześci­jaństwo tak, jak w słońce: nie tyl­ko dla­tego, że je widzę, lecz także dzięki te­mu, że widzę wszys­tko pozostałe. -Clive Staples Lewis
wierzę-w chrześ­jaństwo-tak-jak w słoń-nie tyl­ko-dla­tego-że  widzę-lecz-także-dzięki-te­mu-że widzę-wszys­tko-pozostałe