Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze.


chwa­leb­na-jest w życiu-równo­waga-i zaw­sze-to ­mo-oblicze
cyceronchwa­leb­najest w życiurówno­wagai zaw­szeto sa­moobliczechwa­leb­na jest w życiujest w życiu równo­wagarówno­waga i zaw­szei zaw­sze to sa­moto sa­mo obliczechwa­leb­na jest w życiu równo­wagajest w życiu równo­waga i zaw­szerówno­waga i zaw­sze to sa­moi zaw­sze to sa­mo obliczechwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­szejest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­morówno­waga i zaw­sze to sa­mo obliczechwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mojest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze

Nig­dy nie zacho­wuj w swoim życiu równo­wagi: jed­na­kowa ilość plusów i mi­nusów da­je w nim zaw­sze zero.Nie ma gra­nicy między od­wagą a sza­leństwem, po­nieważ człowiek zaw­sze był, jest i będzie szalony.Jeśli piękna ko­bieta chwa­li urodę in­nej ko­biety - wi­dać ma ład­niej­sze to, co chwa­li u tamtej.Sza­nuj­my mądrych, przykład­nych, chwa­leb­nych, śmiej­my się z głupich, choć i przewielebnych.Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r.Rzeczy­wis­tość zresztą jest zaw­sze ciekaw­sza od fik­cji, po­nieważ ob­ciążona jest wagą real­ności. Jest to ta­ka różni­ca, jak między jawą a snem. Śnić się nam może Bóg wie co. Na­tomiast na ja­wie jes­teśmy przy­kuci do nasze­go bytu.