Chwa­lić wszys­tkich, jest to nie chwa­lić nikogo.


chwa­lić-wszys­tkich-jest to nie chwa­lić-nikogo
ignacy krasickichwa­lićwszys­tkichjest to nie chwa­lićnikogochwa­lić wszys­tkichjest to nie chwa­lić nikogo

Mężczyz­ny nie na­leży chwa­lić za dnia, ale za noc.Łat­wo chwa­lić kwiaty, lecz być kwiatem? Jeśli piękna ko­bieta chwa­li urodę in­nej ko­biety - wi­dać ma ład­niej­sze to, co chwa­li u tamtej.Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.Trud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie.Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce?