Chwi­le z Tobą były jak fa­jer­werki. Ta­kie piękne ale krótkie...


chwi­-z tobą-były-jak fa­jer­werki-ta­kie piękne-ale-krótkie
opuszczonachwi­lez tobąbyłyjak fa­jer­werkita­kie pięknealekrótkiechwi­le z tobąz tobą byłybyły jak fa­jer­werkita­kie piękne aleale krótkiechwi­le z tobą byłyz tobą były jak fa­jer­werkita­kie piękne ale krótkiechwi­le z tobą były jak fa­jer­werki

Zy­cie to nie tyl­ko fa­jer­werki ale row­niez burze z piorunami.Jak to jest, że dni, zdarze­nia, chwi­le które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny.Jak to może być, że dni, zdarze­nia, chwi­le, które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne, i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny.Miłość jest jak sta­nie na szczy­cie stro­mej góry - ry­zyko og­romne, ale ja­kie piękne widoki! Niena­widzę ich. Są jak ja­kaś klątwa. Za­baw­ne, są ta­kie krótkie i rzadkie.. `łaskotki Sen nie chce przyjść trudno by­wają ta­kie noce Prawdopodobnie z kuf­lem piwa sie­dzi pod parasolem obok sta­rej ka­mieni­cy w Rynku Te­raz te no­ce ta­kie krótkie od wczes­ne­go świtu śpiewają ptaki niosą zmęczo­ny blask słońca czer­wo­nego jak lizak na tle bla­dego języ­ka nieba