Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą.


chy­ba-jed­nak-wolę-ob­ga­dywa­na-być-za ple­cami-bo słowa-wy­powie­dziane-w oczy-bar­dziej-bolą
myslacawierszemchy­bajed­nakwolęob­ga­dywa­nabyćza ple­camibo słowawy­powie­dzianew oczybar­dziejboląchy­ba jed­nakjed­nak wolęwolę ob­ga­dywa­naob­ga­dywa­na byćbyć za ple­camibo słowa wy­powie­dzianewy­powie­dziane w oczyw oczy bar­dziejbar­dziej boląchy­ba jed­nak wolęjed­nak wolę ob­ga­dywa­nawolę ob­ga­dywa­na byćob­ga­dywa­na być za ple­camibo słowa wy­powie­dziane w oczywy­powie­dziane w oczy bar­dziejw oczy bar­dziej boląchy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­najed­nak wolę ob­ga­dywa­na byćwolę ob­ga­dywa­na być za ple­camibo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziejwy­powie­dziane w oczy bar­dziej boląchy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na byćjed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­camibo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą

Naj­bar­dziej ra­nią słowa wy­powie­dziane z ust najbliższych.Oso­by ob­ga­dujące ko­goś za ple­cami są dużo po­niżej po­ziomu oso­by ob­ga­dywa­nej, a już te słuchające i wierzące w ich słowa, za­miast spraw­dzić sa­memu, są po pros­tu głupie... i często wiele tracą nie zdając so­bie na­wet z te­go spra­wy... Cóż tępo­ty jest co­raz więcej...Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny.Czy mo­je marze­nie się spełni? Co­raz bar­dziej w to wątpię. Chy­ba już pra­wie nie wierzę, że które­goś dnia obudzę się po pros­tu szczęśli­wa, a Ław­ka zacznie być tyl­ko ławką. Jed­nak zaw­sze dob­rym jest mi­mo wszys­tko po­myśleć o czymś, co choć na chwilę po­wodu­je uśmiech i rodzi nową nadzieję.Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy Cza­sami ciężko ub­rać Oczywistość. ( z cyk­lu ważne ba­nały, tru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowa )