Ci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkę, którzy nie muszą przez nią skakać.


ci naj­chętniej-pod­noszą-pop­rzeczkę-którzy-nie muszą-przez-ą-skakać
władysław grzeszczykci naj­chętniejpod­nosząpop­rzeczkęktórzynie musząprzezniąskakaćci naj­chętniej pod­nosząpod­noszą pop­rzeczkęktórzy nie musząnie muszą przezprzez niąnią skakaćci naj­chętniej pod­noszą pop­rzeczkęktórzy nie muszą przeznie muszą przez niąprzez nią skakaćktórzy nie muszą przez niąnie muszą przez nią skakaćktórzy nie muszą przez nią skakać

sta­wiając wy­soko pop­rzeczke miej na względzie to czy sam dasz ra­de po­dołać wyzwaniu Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.Ok­ru­cieństwo jest bro­nią tchórzy, a ci którzy się go do­puszczają, wiedzą to równie dob­rze jak ci, którzy muszą je znosić.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców.