Ci ręka­mi na chleb pra­cują, a tam­ci uszami.


ci ręka­mi-na chleb-pra­cują-a tam­-uszami
alojzy Żółkowskici ręka­mina chlebpra­cująa tam­ciuszamici ręka­mi na chlebna chleb pra­cująa tam­ci uszamici ręka­mi na chleb pra­cują

Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami.Dlaczego kobiety odpychają rękę, która TAM sięga? Bo nie ręką należy tam sięgać.Gdzie chleb, tam się zęby znajdą.Ręka, która bi­je, nie ma pra­wa się skarżyć, że i ją bo­li bicie.Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself? Pra­wie codzien­nie jes­tem w szkole Niena­widzę tam być. Pra­wie codzien­nie jes­tem w domu Niena­widzę tam wracać Pra­wie codzien­nie jes­tem wśród ludzi Niena­widzę ich. Mam jed­no miej­sce, do które­go lu­bię wra­cać - mój azyl. Mam jedną osobę, którą kocham - mój przyjaciel. Ale... Na dru­gim końcu świata...