Ci są naj­szczęśliw­si i naj­bliżsi bogów, którzy nie pot­rze­bują niczego.


ci są naj­szczęśliw­-i naj­bliż-bogów-którzy-nie pot­rze­bują-niczego
sokratesci są naj­szczęśliw­sii naj­bliżsibogówktórzynie pot­rze­bująniczegoci są naj­szczęśliw­si i naj­bliżsii naj­bliżsi bogówktórzy nie pot­rze­bująnie pot­rze­bują niczegoci są naj­szczęśliw­si i naj­bliżsi bogówktórzy nie pot­rze­bują niczego

Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.Czyż nie wie pa­ni, że is­tnieją dusze wie­cznie udręczo­ne? Pot­rze­bują ko­lej­no marzeń i czynów, naj­czys­tszych uczuć i naj­dzik­szych na­miętności i tak po­pełniają wszel­kiego rodza­ju wyb­ry­ki i szaleństwa.- Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona...Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni.Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.