Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić.


ciągle-­my-nadzieję- i we wszys­tkich-spra­wach-­piej-mieć-nadzieję-ż-ją stracić
johann wolfgang goetheciąglema­mynadzieję i we wszys­tkichspra­wachle­piejmiećniżją stracićciągle ma­myma­my nadzieję i we wszys­tkich spra­wachspra­wach le­piejle­piej miećmieć nadziejęnadzieję niżniż ją stracićciągle ma­my nadzieję i we wszys­tkich spra­wach le­piejspra­wach le­piej miećle­piej mieć nadziejęmieć nadzieję niżnadzieję niż ją stracić i we wszys­tkich spra­wach le­piej miećspra­wach le­piej mieć nadziejęle­piej mieć nadzieję niżmieć nadzieję niż ją stracić i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadziejęspra­wach le­piej mieć nadzieję niżle­piej mieć nadzieję niż ją stracić

Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.Nie ma le­kar­stwa moc­niej­sze­go, sku­teczniej­sze­go dla naszych ran we wszys­tkich spra­wach ziem­skich, jak mieć ko­goś kto cier­pi z na­mi w każdym nie­szczęściu i cie­szy się w powodzeniu.Mówiąc że wszys­tko będzie dob­rze tracę nadzieje, bo za­miast le­piej jest co­raz gorzej..Ile to niewias­ta znaczy we wszys­tkich ludzkich spra­wach i jak przez nią każda rzecz może się udać al­bo też zgoła chybić.Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję.