Ciągle jeszcze życie jest cu­dow­ne, gdy człowiek ma iluzję, że jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat.


ciągle-jeszcze-życie-jest cu­dow­ne-gdy-człowiek- iluzję-że jest zdol­ny-na met­rze-kwad­ra­towym-stworzyć-cały-świat
bohumił hrabalciąglejeszczeżyciejest cu­dow­negdyczłowiekma iluzjęże jest zdol­nyna met­rzekwad­ra­towymstworzyćcałyświatciągle jeszczejeszcze życieżycie jest cu­dow­negdy człowiekczłowiek ma iluzjęże jest zdol­ny na met­rzena met­rze kwad­ra­towymkwad­ra­towym stworzyćstworzyć całycały światciągle jeszcze życiejeszcze życie jest cu­dow­negdy człowiek ma iluzjęże jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towymna met­rze kwad­ra­towym stworzyćkwad­ra­towym stworzyć całystworzyć cały światciągle jeszcze życie jest cu­dow­neże jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyćna met­rze kwad­ra­towym stworzyć całykwad­ra­towym stworzyć cały światże jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć całyna met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat

Le­piej być okrągłym kołkiem w kwad­ra­towej dziu­rze niż kwad­ra­towym kołkiem w okrągłej dziurze.Usunąć iluzję, to znaczy zep­suć cały świat.Oso­ba przy­par­ta do mu­ru jest zdol­na zro­bić z niego pałac, ale i za­walić nim cały swój świat. Z cyk­lu po­wieści Kto nie patrzy na życie jako na samounicestwiającą się iluzję, tkwi jeszcze sam w życiu.znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.