Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem.


ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
charles dickensciągnąćdługociągnąćsilnieciągnijmywszyscyrazemciągnąć długociągnąć silnieciągnijmy wszyscywszyscy razemciągnijmy wszyscy razem

Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej.Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej.Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski.On nigdy nie wychodzi na słońce, bo zbytnio by się zmęczył ciągnąc za sobą cień.Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca ! Ogólnie wiado­mo, że bez­myślne mówienie może po­ciągnąć za sobą śmier­telne ofiary, ciągle jed­nak nie w pełni uświada­miana jest wa­ga te­go problemu.