Ciężka pra­ca i brak roz­ry­wek spra­wiają, że będziesz cho­ler­nym nudzia­rzem, a two­ja żona bo­gatą wdową.


ciężka-pra­ca-i brak-roz­ry­wek-spra­wiają-że będziesz-cho­ler­nym-nudzia­rzem-a two­ja-żona-bo­gatą-wdową
edward evan evans-pritchardciężkapra­cai brakroz­ry­wekspra­wiająże będzieszcho­ler­nymnudzia­rzema two­jażonabo­gatąwdowąciężka pra­capra­ca i braki brak roz­ry­wekroz­ry­wek spra­wiająże będziesz cho­ler­nymcho­ler­nym nudzia­rzema two­ja żonażona bo­gatąbo­gatą wdowąciężka pra­ca i brakpra­ca i brak roz­ry­weki brak roz­ry­wek spra­wiająże będziesz cho­ler­nym nudzia­rzema two­ja żona bo­gatążona bo­gatą wdowąciężka pra­ca i brak roz­ry­wekpra­ca i brak roz­ry­wek spra­wiająa two­ja żona bo­gatą wdowąciężka pra­ca i brak roz­ry­wek spra­wiają

Tak cho­ler­nie mi za­leży, że cza­sami chcąc być blis­ko Ciebie za­pomi­nam o real­nym świecie... -KsiezycowaNoc
tak-cho­ler­nie-mi za­ży-że cza­sami-chcąc-być-blis­ko-ciebie-za­pomi­nam-o real­nym-świecie
Krok po kro­ku ku całko­wite­mu szczęściu...cho­ler­nie męczący spa­cer, w tym krótkim is­tnieniu zwa­nym Życiem!  -blacksun
krok-po kro­ku-ku całko­wite­mu-szczęściucho­ler­nie-męczący-spa­cer-w tym-krótkim-is­tnieniu-zwa­nym-Życiem 
Są ludzie, którzy mają ot­warte więcej okien...w jed­nym roz­ma­wiają z Tobą, w in­nych o Tobie. -odmienna
są ludzie-którzy-mają-ot­warte-więcej-okienw-jed­nym-roz­­wiają-z tobą-w in­nych-o tobie
Świat jest tak wspa­niały, że bliźnięta roz­dzielo­ne tuż po na­rodze­niu od­najdują się po la­tach a ja cho­ler­nej skar­petki do pa­ry nie mogę znaleźć!  -Ewerina
Świat-jest tak-wspa­niały-że bliźę-roz­dzielo­ne-ż-po na­rodze­niu-od­najdują ę-po ­tach-a ja cho­ler­nej-skar­petki
W tym cho­ler­nym życiu pot­rzeb­na jest miłość. Bez niej jest wie­czna pus­tka, która du­si, za­bija, męczy. I wte­dy nie można być sobą. -Barbara Rosiek
w tym-cho­ler­nym-życiu-pot­rzeb­na-jest miłość-bez niej-jest wie­czna-pus­tka-która-­-za­bija-męczy-i wte­dy-nie można-być