Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń.


ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
elizabeth taylorciężkijest loswspółczes­nejko­bietymu­si ubierać sięjak chłopakwyglądaćjak dziew­czy­namyślećjak mężczyz­nai pra­cowaćjak końciężki jest losjest los współczes­nejwspółczes­nej ko­bietymu­si ubierać się jak chłopakwyglądać jak dziew­czy­namyśleć jak mężczyz­najak mężczyz­na i pra­cowaći pra­cować jak końciężki jest los współczes­nejjest los współczes­nej ko­bietymyśleć jak mężczyz­na i pra­cowaćjak mężczyz­na i pra­cować jak końciężki jest los współczes­nej ko­bietymyśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń

Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń