Ciężko jest mi nasz związek ująć w słowa, ale jes­tem szczęśli­wy nad wyraz.


ciężko-jest mi nasz-związek-ująć-w słowa-ale-jes­tem-szczęśli­wy-nad-wyraz
myarcziciężkojest mi naszzwiązekująćw słowaalejes­temszczęśli­wynadwyrazciężko jest mi naszjest mi nasz związekzwiązek ująćująć w słowaale jes­temjes­tem szczęśli­wyszczęśli­wy nadnad wyrazciężko jest mi nasz związekjest mi nasz związek ująćzwiązek ująć w słowaale jes­tem szczęśli­wyjes­tem szczęśli­wy nadszczęśli­wy nad wyrazciężko jest mi nasz związek ująćjest mi nasz związek ująć w słowaale jes­tem szczęśli­wy nadjes­tem szczęśli­wy nad wyrazciężko jest mi nasz związek ująć w słowaale jes­tem szczęśli­wy nad wyraz

Może i jes­tem zbyt pew­ny siebie, aro­gan­cki i bez­czel­ny, ale przy­naj­mniej dzięki te­mu radzę so­bie z życiem i nie siedzę nad szklanką wódki ,by wzdychać ja­kie to ja mam wiel­kie nie­szczęście. Jeśli jes­teś nie­szczęśli­wy lub nie­szczęśli­wa to tyl­ko i wyłącznie ze swo­jej wi­ny, bo da­jesz się piep#rzyć jak pi#da.Dzi­siaj jes­tem na prawdę szczęśli­wa. Nikt mnie nie skrzyw­dził, nikt mnie nie skry­tyko­wał. Jes­tem szczęśli­wa bo dziś zos­tałam w domu.Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna.Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna.Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka.