Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów.


ciężko-słuchać-słów-piosen­ki-kiedy-nie ro­zumie ę-jej-słów
chemicalsciężkosłuchaćsłówpiosen­kikiedynie ro­zumie sięjejsłówciężko słuchaćsłuchać słówsłów piosen­kikiedy nie ro­zumie sięnie ro­zumie się jejjej słówciężko słuchać słówsłuchać słów piosen­kikiedy nie ro­zumie się jejnie ro­zumie się jej słówciężko słuchać słów piosen­kikiedy nie ro­zumie się jej słów

Przed ślubem zdawało się jej, że go kocha, ale oczekiwane szczęście nie nadeszło. „Pomyliłam się więcPrzed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach.Nie słuchaj jej słów Gdy ją tyl­ko spotkasz Uciekaj ile sił w nóg Strzeż się spojrzenia Co ra­jem słod­kim kusi Ono w po­piół zamienia Ona jedyna Pierw czu­le popieści Po czym krzyk­nie Do teatru nie przychodzi się, aby patrzeć na łzy, lecz aby słuchać słów, które je wyciskają.Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała!