Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem.


ciężko-uwie­rzyć-że naj­lep­szy-przy­jaciel-jest naj­większym-wrogiem
majka_majdanciężkouwie­rzyćże naj­lep­szyprzy­jacieljest naj­większymwrogiemciężko uwie­rzyćże naj­lep­szy przy­jacielprzy­jaciel jest naj­większymjest naj­większym wrogiemże naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większymprzy­jaciel jest naj­większym wrogiemże naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem

Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem. -Nieżywy
po­zory-często-mylą-łat­wo-zmy­lić-drogę-a naj­lep­szy-przy­jaciel-sta­ ę-naj­większym-wrogiem
Ho­mosek­sualis­ta to naj­lep­szy przy­jaciel kobiety. -Niusza
ho­mosek­sualis­-to naj­lep­szy-przy­jaciel-kobiety
Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło. -Bruno
by uwie­rzyć-w dob­ro-mu­sisz-naj­pierw-uwie­rzyć-w zło