Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem.


ciężko-uwie­rzyć-że naj­lep­szy-przy­jaciel-jest naj­większym-wrogiem
majka_majdanciężkouwie­rzyćże naj­lep­szyprzy­jacieljest naj­większymwrogiemciężko uwie­rzyćże naj­lep­szy przy­jacielprzy­jaciel jest naj­większymjest naj­większym wrogiemże naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większymprzy­jaciel jest naj­większym wrogiemże naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem

Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem.Ho­mosek­sualis­ta to naj­lep­szy przy­jaciel kobiety.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś.By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...