Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się przez ciągłe używanie.


cięty-język-to-jedyne-ostre-narzędzie-które-nie-tępi-ę-przez-ągłe-używanie
irwing washingtonciętyjęzyktojedyneostrenarzędziektórenietępisięprzezciągłeużywaniecięty językjedyne ostreostre narzędziektóre nienie tępitępi sięsię przezprzez ciągłeciągłe używaniejęzyk to jedynejedyne ostre narzędziektóre nie tępinie tępi siętępi się przezsię przez ciągłeprzez ciągłe używaniecięty język to jedynejęzyk to jedyne ostrektóre nie tępi sięnie tępi się przeztępi się przez ciągłesię przez ciągłe używaniecięty język to jedyne ostrejęzyk to jedyne ostre narzędziektóre nie tępi się przeznie tępi się przez ciągłetępi się przez ciągłe używanie

Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się mimo ciągłego używania.Człowiek to jedyne zwierzę które się rumieni. I jedyne, które ma za co.Tożsa­mość każdej ro­zum­nej is­to­ty jest ok­reśla­na przez język, ko­muni­kację po­między tą is­totą, a in­ny­mi, które ją otaczają.Poziom trzeba obniżać, gdyż liczba głupich niepowstrzymanie wzrasta, a wzrasta, bo beztrosko mnożą się tylko biedni i tępi, a warstwy oświecone cechuje lenistwo na polu rozrodczości, przez co wciąż zwiększa się dysproporcja.Człowiek to jedyne stworzenie, które stara się być kimś innym.Bigamia to jedyne przestępstwo, które jest jednocześnie karą.