Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia.


ci-co ku­pują-rzeczy-niepot­rzeb­ne-zaw­sze-są mądrzej­-ż-sądzą- ku­pują-łe-marzenia
fernando pessoaco ku­pująrzeczyniepot­rzeb­nezaw­szesą mądrzej­siniżsądzą ku­pująmałemarzeniaco ku­pują rzeczyrzeczy niepot­rzeb­nezaw­sze są mądrzej­sisą mądrzej­si niżniż sądzą ku­pują małemałe marzeniaco ku­pują rzeczy niepot­rzeb­nezaw­sze są mądrzej­si niżsą mądrzej­si niż sądzą ku­pują małe marzeniazaw­sze są mądrzej­si niż sądzą

Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia.Naj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania.Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają.Dlacze­go sa­nie Mi­kołaja ciągną re­nife­ry ? Bo je­lenie ku­pują prezenty Kon­fron­tacja marze­nia z rzeczy­wis­tością wy­padała zaw­sze na korzyść marzenia.Na­tura jest zaw­sze mądrzej­sza od ludzkich pomysłów.