,,Ci co zna­leźli miłość praw­dziwą, swo­je szczęście od­najdą ..'' 


ci-co zna­źli-miłość-praw­dziwą-swo­-szczęście-od­najdą-'' 
kina656co zna­leźlimiłośćpraw­dziwąswo­jeszczęścieod­najdą'' ci co zna­leźlico zna­leźli miłośćmiłość praw­dziwąswo­je szczęścieszczęście od­najdąci co zna­leźli miłośćco zna­leźli miłość praw­dziwąswo­je szczęście od­najdąci co zna­leźli miłość praw­dziwą

A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość..Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość.Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie.