Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia.


ci-co-kupują-rzeczy-niepotrzebne-zawsze-są-mądrzejsi-ż-sądzą-kupują-łe-marzenia
fernando pessoacokupująrzeczyniepotrzebnezawszemądrzejsiniżsądząmałemarzeniaco kupująkupują rzeczyrzeczy niepotrzebnezawsze sąsą mądrzejsimądrzejsi niżniż sądząsądzą –– kupująkupują małemałe marzeniaco kupują rzeczykupują rzeczy niepotrzebnezawsze są mądrzejsisą mądrzejsi niżmądrzejsi niż sądząniż sądzą –sądzą – kupują– kupują małekupują małe marzeniaco kupują rzeczy niepotrzebnezawsze są mądrzejsi niżsą mądrzejsi niż sądząmądrzejsi niż sądzą –niż sądzą – kupująsądzą – kupują małe– kupują małe marzeniazawsze są mądrzejsi niż sądząsą mądrzejsi niż sądzą –mądrzejsi niż sądzą – kupująniż sądzą – kupują małesądzą – kupują małe marzenia

Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia.Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują.Nie rozumiem, dlaczego ludzie nieustannie narzekają na obligacje a mimo to je kupują.Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.Jedną z plag filmu niemego były niepotrzebne napisy, dzisiejszą plagą są niepotrzebne dialogi.Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.