Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły. To, Herkulesy, którzy boją się łaskotek.


ci-co-lękają-ę-żartu-niezbyt-ufają-we-własne-ły-to-herkulesy-którzy-boją-ę-łaskotek
paul ambroise valerycolękająsiężartuniezbytufająwewłasnesiłytoherkulesyktórzybojąłaskotekco lękająlękają sięsię żartuniezbyt ufająufają wewe własnewłasne siłyktórzy bojąboją sięsię łaskotekco lękają sięlękają się żartuniezbyt ufają weufają we własnewe własne siłyktórzy boją sięboją się łaskotekco lękają się żartuniezbyt ufają we własneufają we własne siłyktórzy boją się łaskotekniezbyt ufają we własne siły

Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich.Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku.Ożenek: Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się boją sami spać.Nadzieja, to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.Strach przed śmiercią musi być większy u tych ludzi, którzy boją się życia.