Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.


ci-których-naj­trud­niej-kochać-naj­bar­dziej-pot­rze­bują-naszej-miłoś
dan millmanktórychnaj­trud­niejkochaćnaj­bar­dziejpot­rze­bująnaszejmiłościktórych naj­trud­niejnaj­trud­niej kochaćnaj­bar­dziej pot­rze­bująpot­rze­bują naszejnaszej miłościktórych naj­trud­niej kochaćnaj­bar­dziej pot­rze­bują naszejpot­rze­bują naszej miłościnaj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości

Ci są naj­szczęśliw­si i naj­bliżsi bogów, którzy nie pot­rze­bują niczego.Przes­tań uciekać i pogódź się z tym, że to, cze­go naj­bar­dziej się boisz może być twoją drogą życiową. Naj­trud­niej jest ot­worzyć ser­ce na sa­mego siebie, lecz próbuj to ro­bić. Nap­rawdę warto.Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy.Dlacze­go sta­jemy się niewidzial­ni wte­dy, kiedy naj­bar­dziej pot­rze­buje­my po­mocy ? Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają.Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa