Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie.


ci-którzy-mają-ideę-wciąż-w-gębie-mają-ją-zazwyczaj-i-w-pobliskim-nosie
stanisław jerzy lecktórzymająideęwciążgębiezazwyczajpobliskimnosiektórzy mająmają ideęideę wciążwciąż ww gębiemają jąją zazwyczajzazwyczaj iw pobliskimpobliskim nosiektórzy mają ideęmają ideę wciążideę wciąż wwciąż w gębiemają ją zazwyczajją zazwyczaj izazwyczaj i wi w pobliskimw pobliskim nosiektórzy mają ideę wciążmają ideę wciąż wideę wciąż w gębiemają ją zazwyczaj iją zazwyczaj i wzazwyczaj i w pobliskimi w pobliskim nosiektórzy mają ideę wciąż wmają ideę wciąż w gębiemają ją zazwyczaj i wją zazwyczaj i w pobliskimzazwyczaj i w pobliskim nosie

Horyzont: Ci co mają szersze horyzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości.Pew­ne myśli i idee sa­me mają talent.Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci.