Ci, którzy podnoszą rękę na berło władzy, nie zasługują na litość.


ci-którzy-podnoszą-rękę-na-berło-władzy-nie-zasługują-na-litość
elżbieta iktórzypodnosząrękęnaberłowładzyniezasługująlitośćktórzy podnosząpodnoszą rękęrękę nana berłoberło władzynie zasługujązasługują nana litośćktórzy podnoszą rękępodnoszą rękę narękę na berłona berło władzynie zasługują nazasługują na litośćktórzy podnoszą rękę napodnoszą rękę na berłorękę na berło władzynie zasługują na litośćktórzy podnoszą rękę na berłopodnoszą rękę na berło władzy

Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957.Nikt nie wysłuchuje wymówek z taką cierpliwością jak ci, którzy zasługują na pochwałę.Nikt nie wysłuchuje wymówek z taką cierpliwością jak ci, którzy zasługują na pochwały.Nig­dy nie mów praw­dy ludziom, którzy na nią nie zasługują.Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują.Nie mogąc do­godzić wszys­tkim, do­gadzaj tym, którzy na to zasługują. Z cyk­lu po­wieści