Ci, którzy prze­mawiają w imieniu Bo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające.


ci-którzy-prze­mawiają-w imieniu-bo­ga-po­win­-po­kazać-lis­ty-uwierzytelniają
julian tuwimktórzyprze­mawiająw imieniubo­gapo­win­nipo­kazaćlis­tyuwierzytelniającektórzy prze­mawiająprze­mawiają w imieniuw imieniu bo­gabo­ga po­win­nipo­win­ni po­kazaćpo­kazać lis­tylis­ty uwierzytelniającektórzy prze­mawiają w imieniuprze­mawiają w imieniu bo­gaw imieniu bo­ga po­win­nibo­ga po­win­ni po­kazaćpo­win­ni po­kazać lis­typo­kazać lis­ty uwierzytelniającektórzy prze­mawiają w imieniu bo­gaprze­mawiają w imieniu bo­ga po­win­niw imieniu bo­ga po­win­ni po­kazaćbo­ga po­win­ni po­kazać lis­typo­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniającektórzy prze­mawiają w imieniu bo­ga po­win­niprze­mawiają w imieniu bo­ga po­win­ni po­kazaćw imieniu bo­ga po­win­ni po­kazać lis­tybo­ga po­win­ni po­kazać lis­ty uwierzytelniające

Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni, pokazać listy uwierzytelniające.Pe­wien lis­to­nosz w Kalkucie, no­sił do pra­cy papucie. To jest fakt oczywisty, prze­cież noszę w nich lis­ty - tak tłumaczył sąsiadom w Kalkucie. ® by Mrs Vercetti Ważne było prze­cież, że się strze­la. To trze­ba było po­kazać. Nie Niem­com. Oni to pot­ra­fili le­piej. Te­mu in­ne­mu światu, który nie był niemiec­kim światem, mu­sieliśmy po­kazać. Ludzie zaw­sze uważali, że strze­lanie jest naj­większym bo­hater­stwem. No to żeśmy strzelali.Prze­latują, wieją prze­ze mnie lis­to­pady chwil, których nie ma... To-tyl­ko liście jesienne. To-pachnie ziemia.Cza­sem na kil­ka dni chciałabym zos­tać fa­cetem, by po­kazać in­nym mężczyz­nom jak po­win­no się dbać o kobietę.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.