Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć.


ci-którzy-sądzą-że pieniądz-wszys­tko-może-są zdol­-wszys­tko-zro­bić-by go mieć
alighieri dantektórzysądząże pieniądzwszys­tkomożesą zdol­nizro­bićby go miećktórzy sądząże pieniądz wszys­tkowszys­tko możesą zdol­ni wszys­tkowszys­tko zro­bićże pieniądz wszys­tko możesą zdol­ni wszys­tko zro­bić

Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Pa­mięć, to bar­dzo dziw­ne si­to: zat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas, a wszys­tko złe o innych.Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Wszys­cy ludzie to wa­riaci. W każdej chwi­li mogą zro­bić wszys­tko i niech Bóg ma w swo­jej opiece te­go, kto by się zas­ta­nawiał nad przyczy­nami ich postępowania.Człowiek nic nie mu­si, wszys­tko może. Wszys­tko.Ale czy warto?