Ci, którzy trak­tują miłość jak sport, mają na ogół mier­ne wyniki.


ci-którzy-trak­tują-miłość-jak sport-mają-na ogół-mier­ne-wyniki
tadeusz gicgierktórzytrak­tująmiłośćjak sportmająna ogółmier­newynikiktórzy trak­tujątrak­tują miłośćmiłość jak sportmają na ogółna ogół mier­nemier­ne wynikiktórzy trak­tują miłośćtrak­tują miłość jak sportmają na ogół mier­nena ogół mier­ne wynikiktórzy trak­tują miłość jak sportmają na ogół mier­ne wyniki

Nas­to­lat­ki przeżywają mnóstwo roz­te­rek.Do­rośli trak­tują ich jak dzieci,choc spodziewają się po nich doj­rzałych zachowań.Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Naj­lep­sze życze­nie głównie do­rosłym, którzy nie dos­ta­li pre­zentów. Tym, którzy się bun­tują, prze­ciw­ko cho­remu sys­te­mowi świata ludzi pełnoletnich. Tym, którzy tyl­ko po­zor­nie są dziecinni.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości.