Ci, którzy twier­dzą, że sztu­ka nie po­win­na pro­pago­wać dok­tryn, mają zaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzeczne z ich własnymi.


ci-którzy-twier­dzą-że sztu­ka-nie po­win­na-pro­pago­wać-dok­tryn-mają-zaz­wyczaj-na myśli-dok­try­ny-sprzeczne-z ich-własnymi
jorge luis borgesktórzytwier­dząże sztu­kanie po­win­napro­pago­waćdok­trynmajązaz­wyczajna myślidok­try­nysprzecznez ichwłasnymiktórzy twier­dząże sztu­ka nie po­win­nanie po­win­na pro­pago­waćpro­pago­wać dok­trynmają zaz­wyczajzaz­wyczaj na myślina myśli dok­try­nydok­try­ny sprzecznesprzeczne z ichz ich własnymiże sztu­ka nie po­win­na pro­pago­waćnie po­win­na pro­pago­wać dok­trynmają zaz­wyczaj na myślizaz­wyczaj na myśli dok­try­nyna myśli dok­try­ny sprzecznedok­try­ny sprzeczne z ichsprzeczne z ich własnymiże sztu­ka nie po­win­na pro­pago­wać dok­trynmają zaz­wyczaj na myśli dok­try­nyzaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzecznena myśli dok­try­ny sprzeczne z ichdok­try­ny sprzeczne z ich własnymimają zaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzecznezaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzeczne z ichna myśli dok­try­ny sprzeczne z ich własnymi

Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna.Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor.Ludzie, którzy twier­dzą, ze nie in­te­resują ich błahos­tki, nig­dy wi­dać nie spa­li w po­koju, w którym był choć je­den komar.Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego.Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest chory.Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci.