Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.


ci-którzy-tylko-raz-w-życiu-kochają-to-naprawdę-bardzo-płytcy-ludzie-to-co-nazywają-wiernośą-i-przywiązaniem-wynika-albo-z-tępoty
oscar wildektórzytylkorazżyciukochajątonaprawdębardzopłytcyludzietoconazywająwiernościąprzywiązaniemwynikaalbotępotyprzyzwyczajeniabrakuwyobraźniwiernośćjestdlażyciauczuciowegotymczymkonsekwencjaumysłowegopoprostuprzyznaniemsiędoniepowodzeniaktórzy tylkotylko razraz ww życiużyciu kochająnaprawdę bardzobardzo płytcypłytcy ludzieco nazywająnazywają wiernościąwiernością ii przywiązaniemwynika alboalbo zz tępotytępoty przyzwyczajeniaalbo zz brakubraku wyobraźniwierność jestjest dladla życiażycia uczuciowegouczuciowego tymczym konsekwencjakonsekwencja dladla życiażycia umysłowegoumysłowegopopo prostuprostu przyznaniemprzyznaniem sięsię dodo niepowodzeniaktórzy tylko raztylko raz wraz w życiuw życiu kochająnaprawdę bardzo płytcybardzo płytcy ludzieco nazywają wiernościąnazywają wiernością iwiernością i przywiązaniemwynika albo zalbo z tępotyz tępoty przyzwyczajeniaalbo z brakuz braku wyobraźniwierność jest dlajest dla życiadla życia uczuciowegożycia uczuciowego tymczym konsekwencja dlakonsekwencja dla życiadla życia umysłowegożycia umysłowegopo prostupo prostu przyznaniemprostu przyznaniem sięprzyznaniem się dosię do niepowodzenia

Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, są to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją. -Oscar Wilde
ludzie-którzy-kochają-w-życiu-tylko-raz-są-to-w-rzeczywistoś-istoty-puste-to-co-uchodzi-w-ich-pojęciu-za-wierność-i-uczciwość-jest-albo
Ludzie, którzy z lubością przypatrują się rozlewowi krwi, choćby tylko zwierząt, albo już są okrutni, albo mogą w końcu popaść w okrucieństwo. -Tomasz Morus
ludzie-którzy-z-lubośą-przypatrują-ę-rozlewowi-krwi-choćby-tylko-zwierząt-albo-już-są-okrutni-albo-mogą-w-końcu-popaść-w-okrucieństwo
Da wesołego śmiechu potrzebny jest dziecięcy umysł, którego ludzie zepsuci i namiętni nie mają, dlatego albo szyderstwem bryzgają na lepszych od siebie, albo serdeczny śmiech nazywają dzieciństwem. -Ignacy Krasicki
da-wesołego-śmiechu-potrzebny-jest-dziecięcy-umysł-którego-ludzie-zepsuci-i-namiętni-nie-mają-dlatego-albo-szyderstwem-bryzgają-na-lepszych-od
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano