Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie.


ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
james matthew barriektórzywnosząw życiein­nychludzipro­mieńsłońcato ludzienie pot­ra­fiązat­rzy­maćgo tyl­kodlasiebiektórzy wnosząwnoszą w życiew życie in­nychin­nych ludziludzi pro­mieńpro­mień słońcasłońca to ludziektórzy nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią zat­rzy­maćzat­rzy­mać go tyl­kogo tyl­ko dladla siebiektórzy wnoszą w życiewnoszą w życie in­nychw życie in­nych ludziin­nych ludzi pro­mieńludzi pro­mień słońcapro­mień słońca to ludziektórzy nie pot­ra­fią zat­rzy­maćnie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­kozat­rzy­mać go tyl­ko dlago tyl­ko dla siebiektórzy wnoszą w życie in­nychwnoszą w życie in­nych ludziw życie in­nych ludzi pro­mieńin­nych ludzi pro­mień słońcaludzi pro­mień słońca to ludziektórzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­konie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dlazat­rzy­mać go tyl­ko dla siebiektórzy wnoszą w życie in­nych ludziwnoszą w życie in­nych ludzi pro­mieńw życie in­nych ludzi pro­mień słońcain­nych ludzi pro­mień słońca to ludziektórzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dlanie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie

Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.Za­sady są dla ludzi którzy nie pot­ra­fią się zdecydować..Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.Pros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy, którzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikować.