Ci, którzy zrzekają się nieodłącznej człowiekowi wolności w celu uzyskania krótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwa, ani na jedno, ani na drugie nie zasługują.


ci-którzy-zrzekają-ę-nieodłącznej-człowiekowi-wolnoś-w-celu-uzyskania-krótkotrwałej-odrobiny-bezpieczeństwa-ani-na-jedno-ani-na-drugie-nie
george washingtonktórzyzrzekająsięnieodłącznejczłowiekowiwolnościceluuzyskaniakrótkotrwałejodrobinybezpieczeństwaaninajednodrugieniezasługująktórzy zrzekajązrzekają sięsię nieodłącznejnieodłącznej człowiekowiczłowiekowi wolnościwolności ww celucelu uzyskaniauzyskania krótkotrwałejkrótkotrwałej odrobinyodrobiny bezpieczeństwaani nana jednoani nana drugiedrugie nienie zasługująktórzy zrzekają sięzrzekają się nieodłącznejsię nieodłącznej człowiekowinieodłącznej człowiekowi wolnościczłowiekowi wolności wwolności w celuw celu uzyskaniacelu uzyskania krótkotrwałejuzyskania krótkotrwałej odrobinykrótkotrwałej odrobiny bezpieczeństwaani na jednoani na drugiena drugie niedrugie nie zasługują

— Mo­ja bab­cia mówiła, że um­rzeć to jak­by zasnąć — oświad­czył Mort z od­ro­biną nadziei w głosie. — TRUD­NO MI TO STWIER­DZIĆ. NIE ZDARZYŁO MI SIĘ ANI JED­NO, ANI DRUGIE.Między Snami i Proroctwami widzę jedno tylko podobieństwo: nie należy dawać posłuchu ani jednym, ani drugim.Nie bądź przyjacielem człowiekowi gniewliwemu ani się łącz z tymi, którzy czynią rękojmię za cudze długi.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Tam, gdzie nie ma wolności, nie ma ani praw, ani obowiązków.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.