ciało-to  niezłe-mi­mo-że całymi-dniami-uczy-ę-umówiłbym ę-z ą- po­wie­dział-chłopak-który-pa­li-pi­-i nie  sza­cun­ku
zielona15ciałoto ma niezłemi­może całymidniamiuczysięumówiłbym sięz nią po­wie­działchłopakktórypa­lipi­jei nie ma sza­cun­kudo dziew­czyncieka­we co onana to ciało to ma niezłeże całymi dniamidniami uczyuczy sięumówiłbym się z nią po­wie­dział chłopakktóry pa­lipi­je i nie ma sza­cun­kui nie ma sza­cun­ku do dziew­czynże całymi dniami uczydniami uczy siępi­je i nie ma sza­cun­ku do dziew­czyn

W pob­liżu śmier­ci życie uczy się sza­cun­ku do siebie. Z cyk­lu po­wieści
w pob­liżu-śmier­-życie-uczy ę-sza­cun­ku-do siebie-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka. -Anonim
autentyczne-słuchanie-muzyki-zakłada-ciszę-jako-stan-normalny-gdzie-całymi-dniami-gra-muzyka
głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała... -Majka08
głupia-ła-dziew­czyn­ka-która-da­lej-uwiel­bia-pat­rzyć-na roz­gwieżdżone-niebo-z nadzieją-że kiedyś ę-w końcu-poukłada-tak