CICHO, CICHO, CICHO SZA! PO POR­TA­LU SKACZE WSZA! PISZE DUR­NE KO­MEN­TARZE - JAK JĄ ZŁAPIĘ TO USMAŻĘ! 


cicho-cicho-cicho-sza-po-por­ta­lu-skacze-wsza-pisze-dur­ne-ko­men­tarze- jak-jĄ zŁapiĘ-to usmaŻĘ 
niuszacichocichoszapopor­ta­luskaczewszapiszedur­neko­men­tarze jakjĄ zŁapiĘto usmaĘ cicho szapo por­ta­lupor­ta­lu skaczeskacze wszapisze dur­nedur­ne ko­men­tarze jak jĄ zŁapiĘpo por­ta­lu skaczepor­ta­lu skacze wszapisze dur­ne ko­men­tarzepo por­ta­lu skacze wsza

Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas.Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.Dziw­ne to miejsce gdzie byłaś dla Wszystkich a tyl­ko reszta zauważyła jak cicho wypłynęłaś ... ~CW ~~ Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy.