Cichy szept w głowie mej rozbrzmiewa, Jak ser­ce, tak i dusza mo­ja śpiewa. Oczy za­mykam, tracę rzeczywistość, Do­tykiem duszy wyz­naję To­bie miłość.


cichy-szept-w głowie-mej-rozbrzmiewa-jak-ser­-tak-i dusza-mo­ja-śpiewa-oczy-za­mykam-tracę-rzeczywistość-do­tykiem-duszy-wyz­naję
amy03cichyszeptw głowiemejrozbrzmiewajakser­cetaki duszamo­jaśpiewaoczyza­mykamtracęrzeczywistośćdo­tykiemduszywyz­najęto­biemiłośćcichy szeptszept w głowiew głowie mejmej rozbrzmiewajak ser­cetak i duszai dusza mo­jamo­ja śpiewaoczy za­mykamtracę rzeczywistośćdo­tykiem duszyduszy wyz­najęwyz­naję to­bieto­bie miłośćcichy szept w głowieszept w głowie mejw głowie mej rozbrzmiewatak i dusza mo­jai dusza mo­ja śpiewado­tykiem duszy wyz­najęduszy wyz­naję to­biewyz­naję to­bie miłość

Szczęścia! Wszys­tkim pa­rom, które tak ład­nie wyz­nają so­bie miłość przez ko­muni­kato­ry in­terne­towe, a idąc ulicą na­wet nie spoj­rzą so­bie w oczy. -Zielona15
szczęścia-wszys­tkim-pa­rom-które-tak-ład­nie-wyz­nają-so­bie-miłość-przez-ko­muni­kato­ry-in­terne­towe-a idąc-ulicą-na­wet