Cień. Twój każdy ruch naśladuje, w świet­le praw­dy prześladuje. W ciem­ności zni­ka, bo tu­taj on po co? Sko­ro i tak ok­ryła Cię praw­da ciem­ności nocą.


cień-twój-każdy-ruch-naśladuje-w-świet­-praw­dy-prześladuje-w-ciem­noś-zni­ka-bo ­taj-on po co-sko­ro-i tak-ok­ryła-cię-praw­da
shantiladycieńtwójkażdyruchnaśladujeświet­lepraw­dyprześladujeciem­nościzni­kabo tu­tajon po cosko­roi takok­ryłaciępraw­danocątwój każdykażdy ruchruch naśladujew świet­leświet­le praw­dypraw­dy prześladujew ciem­nościciem­ności zni­kabo tu­taj on po cosko­ro i taki tak ok­ryłaok­ryła cięcię praw­dapraw­da ciem­nościciem­ności nocątwój każdy ruchkażdy ruch naśladujew świet­le praw­dyświet­le praw­dy prześladujew ciem­ności zni­kasko­ro i tak ok­ryłai tak ok­ryła cięok­ryła cię praw­dacię praw­da ciem­nościpraw­da ciem­ności nocą

Nie da się zmienić ciem­ności w światłość ani apa­tii w ruch, bez udziału emocji. -Carl Gustav Jung
nie-da ę-zmienić-ciem­noś-w światłość-ani-apa­tii-w ruch-bez-udziału-emocji