Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.


cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
wiesław brudzińskicieka­weże z po­kole­niana po­kole­niedziecisą co­razgor­szena­tomiastrodzi­ceco­razlep­sia więcz co­razgor­szychwy­ras­tająlep­sirodziceże z po­kole­nia na po­kole­niena po­kole­nie dziecidzieci są co­razsą co­raz gor­szena­tomiast rodzi­cerodzi­ce co­razco­raz lep­sia więc z co­razz co­raz gor­szychgor­szych dziecidzieci wy­ras­tająwy­ras­tają co­razco­raz lep­silep­si rodziceże z po­kole­nia na po­kole­nie dziecina po­kole­nie dzieci są co­razdzieci są co­raz gor­szena­tomiast rodzi­ce co­razrodzi­ce co­raz lep­sia więc z co­raz gor­szychz co­raz gor­szych dziecigor­szych dzieci wy­ras­tajądzieci wy­ras­tają co­razwy­ras­tają co­raz lep­sico­raz lep­si rodzice

Krew­ni są jak piękny, górski kra­job­raz: naj­lep­sze wrażenie czy­nią z daleka. -Jean Gabin
krew­-są jak piękny-górski-kra­job­raz-naj­lep­sze-wrażenie-czy­ą-z daleka
Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści
nie-znaj­dziesz-lep­sze­go-jut­ra-śli-nie szu­kasz-te­raz-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia