Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać.


ciem­na-jest noc-gdy-myślę-o tobie-czy-mogłam-być-lepsza-dziś ę-nie dowiem-bez­senna-jest noc-jes­teś-znów-w mo­jej-głowie
pannanostalgiaciem­najest nocgdymyślęo tobieczymogłambyćlepszadziś sięnie dowiembez­sennajes­teśznóww mo­jejgłowiety­luwy­tar­tychsłówza­pom­niećnie mogęjaksłod­kajes­teśobokniebies­kieniebonadmojągłowąwy­tar­tesłowai wy­tar­tewspomnieniatyl­komarze­niapot­ra­fiązmieniaćciem­na jest nocgdy myślęmyślę o tobieczy mogłammogłam byćbyć lepszadziś się nie dowiembez­senna jest nocjes­teś znówznów w mo­jejw mo­jej głowiety­lu wy­tar­tychwy­tar­tych słówsłów za­pom­niećza­pom­nieć nie mogęjak słod­kasłod­ka jest nocgdy jes­teśjes­teś znówznów obokniebies­kie nieboniebo nadnad mojąmoją głowąwy­tar­te słowasłowa i wy­tar­tei wy­tar­te wspomnieniatyl­ko marze­niamarze­nia pot­ra­fiąpot­ra­fią zmieniaćgdy myślę o tobieczy mogłam byćmogłam być lepszajes­teś znów w mo­jejznów w mo­jej głowiety­lu wy­tar­tych słówwy­tar­tych słów za­pom­niećsłów za­pom­nieć nie mogęjak słod­ka jest nocgdy jes­teś znówjes­teś znów obokniebies­kie niebo nadniebo nad mojąnad moją głowąwy­tar­te słowa i wy­tar­tesłowa i wy­tar­te wspomnieniatyl­ko marze­nia pot­ra­fiąmarze­nia pot­ra­fią zmieniać

Noc za krótka jest Jes­tem w pucho­wym niebie Gdy jes­teś ze mną 21.06.2015 றiℓℓ... -mill
noc-za krótka-jest-jes­tem-w pucho­wym-niebie-gdy-jes­teś-ze mną-21062015-றiℓℓ