... ciem­ność się zmienia pod natężeniem światła ... in­spi­rowa­ne ciemnotą 


ciem­ność ę-zmienia-pod-natężeniem-światła-in­spi­rowa­ne-ciemnotą 
cykamciem­ność sięzmieniapodnatężeniemświatłain­spi­rowa­neciemnotą ciem­ność sięciem­ność się zmieniazmienia podpod natężeniemnatężeniem światłaświatłain­spi­rowa­nein­spi­rowa­ne ciemnotą ciem­ność się zmieniaciem­ność się zmienia podzmienia pod natężeniempod natężeniem światłanatężeniem światłaświatła in­spi­rowa­nein­spi­rowa­ne ciemnotą ciem­ność się zmienia podciem­ność się zmienia pod natężeniemzmienia pod natężeniem światłapod natężeniem światłanatężeniem światła in­spi­rowa­neświatła in­spi­rowa­ne ciemnotą ciem­ność się zmienia pod natężeniemciem­ność się zmienia pod natężeniem światłazmienia pod natężeniem światłapod natężeniem światła in­spi­rowa­nenatężeniem światła in­spi­rowa­ne ciemnotą 

Jas­ność da­je mi ra­dość, lecz ciem­ność przyk­ry­wa smu­tek. Nie za­palaj światła chcę Cię kochać bez niego. -Ciepłylolo
jas­ność-da­-mi ra­dość-lecz-ciem­ność-przyk­ry­wa-smu­tek-nie za­palaj-światła-chcę-cię-kochać-bez-niego
Ciem­ność od­pychająca od la­su nie mu­si być niebez­pie­czniej­sza od światła zap­raszające­go do do­mu przez uchy­lone drzwi. Z cyk­lu po­wieści
ciem­ność-od­pychająca-od ­su-nie mu­-być-niebez­pie­czniej­sza-od światła-zap­raszają­go-do do­mu-przez-uchy­lone-drzwi-z
Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson
wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu