Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi.


ciemność-łapczywie-dni-jasne-pożera-ciemność-żąda-i-wszędzie-dociera-ciemność-słucha-patrzy-i-czeka-ciemność-dniem-rządzi-z-triumfem
dean r. koontzciemnośćłapczywiednijasnepożerażądawszędziedocierasłuchapatrzyczekadniemrządzitriumfemniezwlekaczasemmilczeniuciemnośćnadchodziradosnychwerblipowodziciemność łapczywiełapczywie dnidni jasnejasne pożeraciemność żądażąda ii wszędziewszędzie docieraciemność słuchapatrzy ii czekaciemność dniemdniem rządziz triumfemtriumfem nienie zwlekaczasem ww milczeniumilczeniu ciemnośćciemność nadchodziczasem ww radosnychradosnych werbliwerbli powodziciemność łapczywie dniłapczywie dni jasnedni jasne pożeraciemność żąda iżąda i wszędziei wszędzie docierapatrzy i czekaciemność dniem rządziz triumfem nietriumfem nie zwlekaczasem w milczeniuw milczeniu ciemnośćmilczeniu ciemność nadchodziczasem w radosnychw radosnych werbliradosnych werbli powodzi

Czasem wchodzimy w ciemność, by ujrzeć najsłabsze światełka nadziei. -Anonim
czasem-wchodzimy-w-ciemność-by-ujrzeć-najsłabsze-światełka-nadziei
Są tacy, co nie potrzebują nocy. Ciemność promieniuje z nich. -Stanisław Jerzy Lec
są-tacy-co-nie-potrzebują-nocy-ciemność-promieniuje-z-nich
Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemność. -Janusz Gicgier
miłość-jest-ślepa-dlatego-lubi-ciemność
Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia  -husy
coś-za­mieniło-światło-w ciemność-from-zeus-hipotermia 
Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność. -Konfucjusz
spróbuj-zapalić-maleńką-świeczkę-zamiast-przeklinać-ciemność
Le­piej jest za­palić świecę, niż przek­li­nać ciemność. -Matka Teresa z Kalkuty
le­piej-jest za­palić-świecę-ż-przek­li­nać-ciemność