Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi.


ciemność-łapczywie-dni-jasne-pożera-ciemność-żąda-i-wszędzie-dociera-ciemność-słucha-patrzy-i-czeka-ciemność-dniem-rządzi-z-triumfem
dean r. koontzciemnośćłapczywiednijasnepożerażądawszędziedocierasłuchapatrzyczekadniemrządzitriumfemniezwlekaczasemmilczeniuciemnośćnadchodziradosnychwerblipowodziciemność łapczywiełapczywie dnidni jasnejasne pożeraciemność żądażąda ii wszędziewszędzie docieraciemność słuchapatrzy ii czekaciemność dniemdniem rządziz triumfemtriumfem nienie zwlekaczasem ww milczeniumilczeniu ciemnośćciemność nadchodziczasem ww radosnychradosnych werbliwerbli powodziciemność łapczywie dniłapczywie dni jasnedni jasne pożeraciemność żąda iżąda i wszędziei wszędzie docierapatrzy i czekaciemność dniem rządziz triumfem nietriumfem nie zwlekaczasem w milczeniuw milczeniu ciemnośćmilczeniu ciemność nadchodziczasem w radosnychw radosnych werbliradosnych werbli powodzi

Czasem wchodzimy w ciemność, by ujrzeć najsłabsze światełka nadziei.Są tacy, co nie potrzebują nocy. Ciemność promieniuje z nich.Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemność.Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność.Le­piej jest za­palić świecę, niż przek­li­nać ciemność.