Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu.


ciemność-pozwala-oczom-odpocząć-od-oślepiającego-światła-cisza-pozwala-umysłowi-odpocząć-od-ogłuszającego-hałasu
tom wrightciemnośćpozwalaoczomodpocząćodoślepiającegoświatłaciszaumysłowiogłuszającegohałasuciemność pozwalapozwala oczomoczom odpocząćodpocząć odod oślepiającegooślepiającego światłacisza pozwalapozwala umysłowiumysłowi odpocząćodpocząć odod ogłuszającegoogłuszającego hałasuciemność pozwala oczompozwala oczom odpocząćoczom odpocząć ododpocząć od oślepiającegood oślepiającego światłacisza pozwala umysłowipozwala umysłowi odpocząćumysłowi odpocząć ododpocząć od ogłuszającegood ogłuszającego hałasuciemność pozwala oczom odpocząćpozwala oczom odpocząć odoczom odpocząć od oślepiającegoodpocząć od oślepiającego światłacisza pozwala umysłowi odpocząćpozwala umysłowi odpocząć odumysłowi odpocząć od ogłuszającegoodpocząć od ogłuszającego hałasuciemność pozwala oczom odpocząć odpozwala oczom odpocząć od oślepiającegooczom odpocząć od oślepiającego światłacisza pozwala umysłowi odpocząć odpozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającegoumysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu

Ludzie czasem muszą odpocząć od szczęścia.Mówi się, że cisza jest prze­ciwieństwem hałasu. Niep­rawda.Cisza jest tyl­ko bra­kiem hałasu. Cisza byłaby straszli­wym har­mi­derem w porówna­niu z nagłą, cichą im­plozją bezdźwięczności, która tra­fiła magów z siłą wy­buchu dmuchawca.Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.Dla człowieka podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi.