Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca.


ciepło-można-zna­źć-w różnej-pos­­-jed­nak-żad­na-z nich-nie zastąpi-ludzkiego-serca
papużkaciepłomożnazna­leźćw różnejpos­ta­cijed­nakżad­naz nichnie zastąpiludzkiegosercaciepło możnamożna zna­leźćzna­leźć w różnejw różnej pos­ta­cijed­nak żad­nażad­na z nichz nich nie zastąpinie zastąpi ludzkiegoludzkiego sercaciepło można zna­leźćmożna zna­leźć w różnejzna­leźć w różnej pos­ta­cijed­nak żad­na z nichżad­na z nich nie zastąpiz nich nie zastąpi ludzkiegonie zastąpi ludzkiego sercaciepło można zna­leźć w różnejmożna zna­leźć w różnej pos­ta­cijed­nak żad­na z nich nie zastąpiżad­na z nich nie zastąpi ludzkiegoz nich nie zastąpi ludzkiego sercaciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­cijed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiegożad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca

Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan
ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez