Ciepły pokój ona naga wokół spokój myśli wspomaga. Nag­le spada in­truz z nieba no­gi rozkłada ta­ka potrzeba. Kocha­ny to Ty tak słod­ko brzmi ra­zem to my los so­bie drwi. Do­tykaj delikatnie pieść ser­cem ciało bar­dzo dokładnie mało mało mało! Dał jej wszystko kocha szczerze roz­pa­lił ognisko w miłości wierze.


ciepły-pokój-ona-naga-wokół-spokój-myśli-wspomaga-nag­-spada-in­truz-z nieba-no­gi-rozkłada-­ka-potrzeba-kocha­ny-to ty-tak-słod­ko
pietruszkaciepłypokójonanagawokółspokójmyśliwspomaganag­lespadain­truzz niebano­girozkładata­kapotrzebakocha­nyto tytaksłod­kobrzmira­zemto mylosso­biedrwido­tykajdelikatniepieśćser­cemciałobar­dzodokładniemałomałodałjejwszystkokochaszczerzeroz­pa­liłogniskomiłościwierzeciepły pokójpokój onaona naganaga wokółwokół spokójspokój myślimyśli wspomaganag­le spadaspada in­truzin­truz z niebaz nieba no­gino­gi rozkładarozkłada ta­kata­ka potrzebakocha­ny to tyto ty taktak słod­kosłod­ko brzmibrzmi ra­zemra­zem to myto my loslos so­bieso­bie drwido­tykaj delikatniedelikatnie pieśćpieść ser­cemser­cem ciałociało bar­dzobar­dzo dokładniedokładnie małomało małomało małodał jejjej wszystkowszystko kochakocha szczerzeszczerze roz­pa­liłroz­pa­lił ogniskoognisko ww miłościmiłości wierzeciepły pokój onapokój ona nagaona naga wokółnaga wokół spokójwokół spokój myślispokój myśli wspomaganag­le spada in­truzspada in­truz z niebain­truz z nieba no­giz nieba no­gi rozkładano­gi rozkłada ta­karozkłada ta­ka potrzebakocha­ny to ty takto ty tak słod­kotak słod­ko brzmisłod­ko brzmi ra­zembrzmi ra­zem to myra­zem to my losto my los so­bielos so­bie drwido­tykaj delikatnie pieśćdelikatnie pieść ser­cempieść ser­cem ciałoser­cem ciało bar­dzociało bar­dzo dokładniebar­dzo dokładnie małodokładnie mało małomało mało małodał jej wszystkojej wszystko kochawszystko kocha szczerzekocha szczerze roz­pa­liłszczerze roz­pa­lił ogniskoroz­pa­lił ognisko wognisko w miłościw miłości wierze

Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Hołdując bożko­wi miłości, wiel­bię Two­je ciało, ob­my­wam z codzienności, mało... Wni­kam w krwioobieg, pul­suję zachłannością, po­siadłam duszę, mało... Nasze sto­py znów tańczą w pie­szczo­cie oddania...(po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy.