cier­piące oczy na twarzy tańczy uśmiech naj­większa z cnót 


cier­pią-oczy-na-twarzy-ńczy-uśmiech-naj­większa-z cnót 
bez.odwagicier­piąceoczynatwarzytańczyuśmiechnaj­większaz cnót cier­piące oczyoczy nana twarzytwarzy tańczytańczy uśmiechuśmiech naj­większanaj­większa z cnót cier­piące oczy naoczy na twarzyna twarzy tańczytwarzy tańczy uśmiechtańczy uśmiech naj­większauśmiech naj­większa z cnót cier­piące oczy na twarzyoczy na twarzy tańczyna twarzy tańczy uśmiechtwarzy tańczy uśmiech naj­większatańczy uśmiech naj­większa z cnót cier­piące oczy na twarzy tańczyoczy na twarzy tańczy uśmiechna twarzy tańczy uśmiech naj­większatwarzy tańczy uśmiech naj­większa z cnót 

Oczy płaczą dziś Łzy lecą mi po twarzy Uśmiech odleciał 19.03.2015. றiℓℓ...Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej.Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście.Smak ust Smak słod­kiej gruszki Sok ściekające po ustach Dot­knę ich palcami Po­całuję namiętnie Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka Tańczy po two­jej twarzy Pal­ce do­tykają ust Sma­kuję sok Do­tykam war­ga­mi pale Za­mykam oczy Podchodzisz Całujesz To ja miałem to zro­bić Wstydzę się swoich myśli Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie Sma­kuje te­raz ciebie Władysław An­drzej Bobrzycki Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*] Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.